Seiryo Shinjo
Seiyu Shinjo
Kiyohide Shinjo
Narahiro Shinjo
Tournament History
Kenyukai